TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa verkkopalveluidemme käyttäjiä (”Sinä” tai ”Käyttäjä”) ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja Kaivon Liha Kaunismaa Oy (“Kaivon Liha”) kerää verkkopalveluissaan, ja miten käsittelemme näitä tietoja. Tämä Tietosuojakäytäntö on osa Kaivon Lihan verkkopalveluiden käyttöehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa www.wellbeef.fi. Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkien Kaivon Lihan verkkopalveluiden käyttöön. Jos verkkopalveluiden käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä taikka Kaivon Lihan verkkopalveluiden käyttöehtoja, verkkopalveluita ei tule käyttää.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä on tunnistettavissa. Kaivon Liha voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Kaivon Liha voi myös luoda tällaisia ei-henkilökohtaisia tietoja poistamalla sellaisen osan henkilötiedosta, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa.

 

Henkilötietojen käsittely

Kaivon Liha kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi. Kaivon Liha kerää verkkopalvelun käytöstä kertyviä lokitietoja.

Kaivon Liha voi käsitellä henkilötietoja

  • verkkopalveluiden käyttämiseen
  • verkkopalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen
  • verkkopalveluiden käytön tilastoimiseen
  • verkkopalveluiden käyttäjien tavoittamiseen
  • markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen käyttäjille
  • Kaivon Lihan muiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
  • verkkopalveluiden sekä muiden Kaivon Lihan tuotteiden ja palveluiden markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen
  • käyttäjien tulkitsemiseen osuvamman palvelun ja sisällön tarjoamiseksi
  • automaattiseen päätöksentekoon

Kaivon Liha on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679), Suomen tietosuojalakia sekä muita toimintaansa sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat Henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Kaivon Lihan henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki Henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Tietoja käsitellään sivuston käyttöön, Kaivon Lihan oikeutettuun etuun, käyttäjän erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai asiakassuhteeseen perustuen.

Kehittääkseen verkkopalveluitaan Kaivon Liha voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analyticsiä.

 

Tietojen luovuttaminen, siirtäminen ja poistaminen

Kaivon Liha ei julkaise Käyttäjien henkilötietoja verkkopalveluissa.
Verkkopalveluiden Käyttäjä voi itse tehdä julkiseksi tietoja itsestään myös
muille käyttäjille verkkopalveluiden käyttöön, kuten jättämällä kommentteja
verkkopalveluiden sisällä tai käyttämällä nimesi verkkopalveluiden
käyttäjänimenä/nimimerkkinä. Kaivon Liha ei vastaa sellaisten tietojen
tietosuojasta, jotka Käyttäjä päättää itse tuoda julki verkkopalveluiden
sisällä.

Kaivon Liha ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi­-,
markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten ilman
hyväksyntääsi. Henkilötietoja voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan
verkkopalveluiden sisällä ja muihin vastaaviin tarkoituksiin, sekä luvallasi
myös Kaivon Liha palveluiden ja tuotteiden sähköpostimarkkinointiin.
Kaivon Liha voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen
ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin, sekä
käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen.
Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien
osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen verkkopalveluiden
ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Kaivon Liha voi käyttää
myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten
sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja
yhtiötietojen tarjoamispalveluita. Kaivon Liha jakaa henkilötietoja edellä
mainituille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden
tarjoamiseksi. Kaivon Liha ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista
tai laiminlyönneistä.

Kaivon Liha voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa
Käyttäjistä; verkkopalveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja
verkkopalveluista poistumiseen käytettyjä osoitteita; laitealustatyypeistä:
verkkopalveluiden käytöstä, kuten linkkien, ikonien tai kuvien klikkauksista
ja niin edelleen) kolmansien osapuolten kanssa avustaaksemme näitä
ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja. Erityisissä
poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille
tilanteissa, jossa voimassa oleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen
määräys niin vaatii, taikka verkkopalveluiden käyttöehtojen valvomiseksi ja
varmistamiseksi sekä verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.
Kaivon Liha voi luovuttaa henkilötietoja mahdollisen yrityskaupan tai
liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa Kaivon Liha tai sen liiketoiminta tai
näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirrettäisiin Euroopan unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen käsittelyn
turvallisuus ja asianmukaisuus sopimuksella, jossa on huomioitu tietosuoja-
asetuksen mukaiset Euroopan Unionin komission vakiosopimuslausekkeet,
tai muita asianmukaisia suojatoimia soveltaen.
Kaivon Liha ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista (mukaan
lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen
sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen
käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet
osapuolet voivat tarjota, vaikka tällainen palvelu olisi kytketty Kaivon Lihan
verkkopalveluihin kuten esimerkiksi sosiaalisten medioiden viestipalvelut.
Säilytämme käyttäjän henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme
täyttää tässä tietosuojakäytännössä määritellyt käyttötarkoitukset. Lisäksi
joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen
laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n
tietoturvapolitiikan mukaisesti asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai
laittomasti tapahtuvalta tietojen käsittelyltä.

Tietoturva on prosessi tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja
saatavuuden turvaamiseen.

Kaivon Liha tietoturvaa hoidetaan konsernin tietoturvapolitiikan mukaisesti.
Tietoturvapolitiikka koskee kaikkea tieto-omaisuutta ja niihin liittyviä
prosesseja, joita Kaivon Liha hallinnoi tai käsittelee. Tämä koskee niin
Kaivon Lihaan ja sen henkilöstöön, kuin myös sen kumppaneihin ja
asiakkaisiin liittyvää tietojenkäsittelyä. Kaivon Lihan järjestelmien ja
prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla ja ne on suojattu
tietomurtoja sekä palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilörekisteriä ylläpidetään suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin
kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun
tietoon pääsyn vain Kaivon Lihan työntekijöille sekä Kaivon Lihan
yhteistyökumppaneille, joille Kaivon Liha on antanut tätä varten
nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan
standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen
suojausjärjestelmien avulla. Vaikka Kaivon Liha tekee parhaansa
keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan
ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka
säilytettäessä. Kaivon Liha tulee ilmoittamaan verkkopalveluissaan taikka
muiden palveluidensa kautta mahdollisista tietoturvauhkista, jotka
vaarantavat sinun Henkilötietojesi turvallisuuden. Kaivon Liha voi myös
tilapäisesti sulkea verkkopalvelut henkilötietojesi suojaamiseksi.

 

Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan
selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain
tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen.
Käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön saapuessaan sivustolle. Evästeiden
avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen
käyttökerta) sen käytön ajan. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät
myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.
Kaivon Liha käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen
internetsivustonsa vierailijoita, heidän verkkopalveluiden käyttöä sekä
käyttötottumuksia parantaakseen verkkopalveluiden laatua, mukautuvuutta
ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen verkkopalveluita edelleen ja
kohdentaakseen markkinointia. Evästeiden lisäksi Kaivon Liha voi käyttää
tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja.

Verkkopalvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten mainoksia tai
aineistoa, jotka saattavat tallettaa omia evästeitään Käyttäjän tietokoneelle,
taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien
osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä
Kaivon Liha vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä
tai käsittelystä.

 

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Kaivon Lihan rekisterissä
olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen
lähettää pyyntö osoitteeseen kl@wellbeef.fi. Käyttäjällä on oikeus pyytää
häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai
poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.
Kaivon Liha tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta
aloitteestaan. Käyttäjällä on myös oikeus tietyin edellytyksin pyytää
käsittelyn rajoittamista, vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai pyytää
henkilötietojensa siirtoa toiseen järjestelmään.

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Kaivon Lihan
mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita
postituslistalta poistamiseksesi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta
mainossähköposteja, Kaivon Liha voi edelleen lähettää Sinulle ei-
mainonnallisia asiakasviestejä, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi,
Verkkopalveluiden tarjoamista tai Kaivon Lihan liiketoimintaa.
Mikäli huomaat henkilötietojen käsittelyssämme puutteita tai
lainvastaisuuksia, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus
tietosuojaviranomaiselle tietosuoja@om.fi

 

Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Kaivon Liha voi ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään verkkopalveluihin, ja Käyttäjän tuleekin säännöllisesti tarkistaa tämä sivu mahdollisten tietosuojakäytännön johdosta. Muutoksista tiedotetaan myös erikseen verkkopalveluissa. Jatkamalla Verkkopalveluiden käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet Tietosuojakäytännön ehdot.

 

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Kaivon Liha Kaunismaa Oy

Y-tunnus: 2297426-0

Postiosoite: Kaarningonkatu 8, 20740 Turku

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä lisää kl@wellbeef.fi.